Dui Yao: Herbal Medicine Power Couples by Dana Leigh Lyons

Dui Yao: Herbal Medicine Power Couples

Level up your herb game.

This course was a thrill to create and one I'm super excited to share!

It will take your understanding of herbs and how they work to a whole new level, covering: 

  • An introduction to herb combining
  • Preparation and modification of herbal decoctions
  • 110 herbal power couples, including how they work in tandem to create alchemical outcomes

You get forever access to course content, which is also downloadable.

Sign up above! (Prices in USD)

Approved for 18 PDA points with NCCAOM

You can also earn 18 CEU hours with CTCMA in British Columbia, Canada.

What's included?

File Icon 18 files Text Icon 114 text files
Welcome!
About This Course
***How It Works***
Earn as You Learn: Alchemist Affiliate
Disclaimer + CYA Policy
Introduction to Herb Combining
Formulations
17 mins
Preparation of Decoctions
12 mins
Roles + Responsibilities
3.91 MB
Roles + Responsibilities
15 mins
Modifications
69.7 KB
Methods
107 KB
Herbology Chart - PDF
330 KB
Herbology Chart - Pages
587 KB
Herbology Chart - Word
181 KB
Power Couples (+ Threesomes)
Dui Yao Set 1
159 KB
Dui Yao Set 2
303 KB
Dui Yao Set 3
149 KB
Dui Yao Set 4
227 KB
Dui Yao Set 5
169 KB
Dui Yao Set 6
254 KB
Power Couples Quiz
Class Roster
Ma Huang + Gui Zhi
Ma Huang + Xing Ren
Gui Zhi + Bai Shao
Jing Jie + Fang Feng
Fang Feng + Cang Zhu
Qiang Huo + Du Huo
Xi Xin, Ban Xia + Gan Jiang
Sheng Jiang, Da Zao + Gan Cao
Sheng Jiang + Ban Xia
Ban Xia + Chen Pi
Cang Er Zi + Xin Yi Hua
Bo He + Chai Hu
Sang Ye + Ju Hua
Sang Ye + Xing Ren
Ju Hua + Gou Qi Zi
Dan Dou Chi + Shan Zhi Zi
Chai Hu + Huang Qin
Huang Qin + Huang Lian
Chai Hu + Bai Shao
Chai Hu + Sheng Ma
Shi Gao + Zhi Mu
Zhi Mu + Huang Bai
Shan Zhi Zi + Mu Dan Pi
Mu Dan Pi + Da Huang
Da Huang + Mang Xiao
Jue Ming Zi + Xia Ku Cao
Sheng Di Huang + Mu Dan Pi
Mu Dan Pi + Chi Shao
Huang Lian + Wu Zhu Yu
Huang Bai + Cang Zhu
Qin Pi + Bai Tou Weng
Jin Yin Hua + Lian Qiao
Pu Gong Ying + Zi Hua Di Ding
Pu Gong Ying + Bai Jiang Cao
Yu Xing Cao + Jie Geng
Qing Hao + Bie Jia
Di Gu Pi + Mu Dan Pi
Da Huang + Yin Chen Hao
Huo Ma Ren + Yu Li Ren
Fu Ling + Ze Xie
Fu Ling + Zhu Ling
Fu Ling + Gui Zhi
Qu Mai + Bian Xu
Jin Qian Cao + Hai Jin Sha
Han Fang Ji + Huang Qi
Huang Qi + Bai Zhu
Huang Qi + Dang Gui
Dang Gui + Bai Shao
Wu Jia Pi + Du Zhong
Qin Jiao + Bie Jia
Sang Zhi + Sang Ye
Qian Hu + Chai Hu
Ban Xia + Hou Po
Jie Geng + Gan Cao
Xing Ren + Zi Su Zi
Kuan Dong Hua + Zi Wan
Cang Zhu + Hou Po
Hou Po + Zhi Shi
Cao Guo + Zhi Mu
Shan Zha, Shen Qu + Mai Ya
Chen Pi + Sheng Jiang
Qing Pi + Chai Hu
Xiang Fu + Wu Yao
Mu Xiang + Sha Ren
Mu Xiang + Bing Lang
Mu Xiang + Chen Xiang
Xie Bai + Tan Xiang
Chuan Lian Zi + Xiao Hui Xiang
Li Zhi He + Ju He
Shi Di + Ding Xiang
San Qi + Bai Ji
Pu Huang + Wu Ling Zhi
Da Ji + Xiao Ji
Di Yu + Huai Mi
Ai Ye + E Jiao
Chuan Xiong + Xiang Fu
Chuan Xiong + Dang Gui
Dan Shen + Tan Xiang
Yan Hu Suo + Xiang Fu
Yi Mu Cao + Ze Lan
Tao Ren + Hong Hua
Tao Ren + Xing Ren
San Leng + E Zhu
Ru Xiang + Mo Yao
Shui Zhi + Meng Chong
Fu Zi + Gan Jiang
Fu Zi + Rou Gui
Gan Jiang + Bai Zhu
Ren Shen + Shou Di Huang
Ren Shen + Huang Qi
Dang Shen + Fu Ling
Shou Di Huang + Shan Zhu Yu
Bai Shao + Gan Cao
Suo Yang + Rou Cong Rong
Yin Yang Huo + Xian Mao
Du Zhong + Xu Duan
Du Zhong + Tu Si Zi
Sha Shen + Mai Men Dong
Nu Zhen Zi + Han Lian Zi
Gui Ban + Bie Jia
Rou Dou Kou + Bu Gu Zhi
Lian Zi + Qian Shi
Fu Xiao Mai + Huang Qi
Long Gu + Mu Li
Suan Zao Ren + Zhi Mu
He Huan Pi + Ye Jiao Teng
Yuan Zhi + Shi Chang Pu
Gou Teng + Tian Ma
Shi Jue Ming + Jue Ming Zi
Quan Xie + Wu Gong
End-of-Course Worksheet + Quiz (required to receive NCCAOM PDA points)
HOW TO GET PDA POINTS + Worksheet
54.9 KB
Dui Yao PDA Quiz
82.6 KB
Course Evaluation
73.1 KB